KYK Beslenme Yardımını Artırdı

Okunma [3448]
KYK Beslenme Yardımını Artırdı

 

Barınma, burs/kredi ve eğitim imkânlarının yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımında da bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK), yeni eğitim öğretim yılı başında bünyesindeki yurtlarda barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı.  

 

Yemek yardımı %10 arttı

 

Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK, yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Geçtiğimiz yıl sabah kahvaltısı için 3,5 TL ve akşam yemeği için 7,5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl günlük 12,5 TL; aylık 375 TL'ye yükseltildi. 

17 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4 TL; akşam yemeği için ise 8,5 TL olarak belirlendi. Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak. 

 

180920181228080172214_2.jpg

 

Ücretsiz barınan öğrencilerin beslenme yardımı 22,5 TL oldu

 

Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 TL'den 22,5 TL'ye yükseltildi. Beslenme yardımı KKTC'de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4,5 TL, akşam yemeği için ise 9 TL olmak üzere günlük toplam 13,5 TL olarak uygulanacak.  

 

Yemekler piyasa fiyatlarının %35 altında

 

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkânlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkânı sunulurken akşam yemeği için de 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.

Öğrencilerin maddi imkânları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa fiyatları ortalamasından en az %35 oranında indirimli olarak hesaplanıyor. 

 

Yemekler gıda mühendisi, diyetisyen ve idarenin sıkı kontrolünde

 

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.

KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.

Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.


Taglar: #Barınma #burskredi #eğitimimkânları #sağlıklıvedengelibeslenme #öğrencilerebeslenmeyardımı #KYK #yenieğitimöğretimyılı #yurtlardabarınanöğrenciler #beslenmeyardımı #kykyurtlarındabarınanöğrenciler #beslenmeyardımı #sabahkahvaltısı #akşamyemeği #uygulanacakbeslenmeyardımı #yükseköğrenimkrediveyurtlarkurumu #krediveyurtlarkurumu #Kahvaltıyardımı #yurtyemekhaneleri #haftaiçi #haftasonları #akşamyemeğiyardımı #Ücretsizbarınanöğrencilerebeslenmeyardımı #Yurtlardayurtücreti #güvencebedeli #alınmadanbarındırılan #şehitvegaziçocukları #annebabasıvefatetmişöğrenciler #devletinkorumasıaltındakiöğrenciler #beslenmeücretleri #BeslenmeyardımıKKTCde #yurtlardasabahkahvaltısı #kykdayemeklerpiyasafiyatlarınınaltında #KYKyurtlarındabarınanöğrenciler #sağlıklıdengeliveucuzbeslenebilmeleriiçin #öğrencilere #lokantakantinkafeteryagibiimkânlar #KYKlıgençler #akşamyemeği #Öğrenciler #maddiimkânlar #yemekfiyatları #piyasafiyatları #indirimli #Yemekler #gıdamühendisi #diyetisyen #sıkıkontrol #Mutfak #depo #kullanılanaraçgereçler #malzemelerinkalitesi #hijyenşartları #diyetisyenler #gıdamühendisi #yurtyöneticileri #kontrol #KYKdalokantakantin #gıdamühendisi #diyetisyen #Lokanta #yemekhaneler #tedarikdepolamaüretim #işindeuzman #meslekelemanları #kontrol #yurtidaresi #yemeklerdennumunealınarak #sterilize #İhtiyaçhalinde #numuneler #GıdaTarımveHayvancılıkBakanlığı #ilgilibirimler #tahlil

Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü

Tarih: 20.09.2018

Kaynak:

Sıradaki haber yükleniyor...

Diğer Haberler